Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Dzienny Dom "Senior+" w Krasnobrodzie

ul. Sanatoryjna 34, 22-440 Krasnobród

 

Dzienny Dom „Senior+” w Krasnobrodzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego

Ogłoszenie o naborze kandydata na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego:

 

Dzienny Dom „Senior+”  w Krasnobrodzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego, zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. 2019 r. poz.1282.) o pracownikach samorządowych.

 

  • Wymiar czasu pracy: 1/4 etatu (10 godzin tygodniowo)
  • Zatrudnienie: Umowa o pracę.

 

I. Wymagania niezbędne do zatrudnienia osoby na w/w stanowisku:

1. posiada obywatelstwo polskie

2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi

gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4. spełnia jeden z poniższych warunków:

a. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną  i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

 

II. Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej.

2. Umiejętność organizacji i koordynacji prac.

3. Umiejętność obsługi komputera i programów niezbędnych do obsługi budżetu, w tym znajomość obsługi programów księgowych (Płatnik, SJO Bestia, Wolters Kluwer „Finanse”, „Rozrachunki”, „Płace”, „Kadry”) oraz Word i Excel.

4. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i współpracy w zespole.

5. Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej.

6. Obsługa kadrowo – płacowa oraz prowadzenie akt osobowych pracowników. 

7. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.

8. Znajomość przepisów prawa pracy.

8. Znajomość przepisów samorządowych.

9. Sumienność, skrupulatność, nieposzlakowana opinia.

 

 

 

III. Główne obowiązki:

1. Prowadzenie rachunkowości Dziennego Domu „Senior+” w Krasnobrodzie zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

2. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami.

3. Przestrzeganie i bieżące wprowadzanie w życie odpowiednich przepisów ustawowych                            ( w szczególności ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych), przepisów Ministra Finansów, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej oraz zarządzeń władz samorządowych i Kierownika Domu).

4. Opracowywanie planów i budżetu zgodnie z przepisami i wskaźnikami.

5. Przygotowywanie i przedstawianie przełożonym informacji o stanie finansów placówki.

6. Terminowe sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych.

7. Opracowywanie w oparciu o obowiązujące przepisy, wewnętrznych uregulowań w zakresie spraw finansowo-rachunkowych.

8. Badanie legalności, kompletności, rzetelności i prawidłowości wszystkich dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w tym: faktur, umów, dokumentów obrotu środkami pieniężnymi i składnikami rzeczowymi oraz dokumentów o charakterze rozliczeniowym.

9. Przestrzeganie dyscypliny finansowej przy realizacji budżetu, nieprzekraczanie wydatków przewidzianych planem finansowym.

10. Planowe realizowanie budżetu w zakresie wydatków placówki.

11. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej, kontroli operacji gospodarczych placówki, stanowiących przedmiot księgowań.

12. Wykorzystywanie w zakresie wykonywanych zadań, programów komputerowych według zasad określonych przepisami ustawowymi.

 

IV. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosił 0 %.

 

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. List motywacyjny,

2. Życiorys (CV) kandydata z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,

3. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie,

4. Informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

6. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,

7. oświadczenia: o stanie zdrowia,  oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8. oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,

10.  mile widziane referencje z poprzednich miejsc pracy.

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

  1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Dziennego Domu „Senior +” w Krasnobrodzie ul. Sanatoryjna 34, 22-440 Krasnobród, (601277551) lub pocztą na adres Dziennego Domu „Senior+” w Krasnobrodzie ul. Sanatoryjna 34, 22-440 Krasnobród  w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Dziennego Domu „Senior+” w Krasnobrodzie  w terminie do 16.06.2021 roku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

 

2. Aplikacje, które wpłyną do Dziennego Domu „Senior+” w Krasnobrodzie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.ddseniorkrasnobrod.naszastrona.net/bip  oraz na tablicy informacyjnej w Dziennego Domu „Senior+” w Krasnobrodzie ul. Sanatoryjna 34, 22-440 Krasnobród

 

3. Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być podpisane czytelnie.

 

VII. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dziennego Domu „Senior+” w Krasnobrodzie ul. Sanatoryjna 34, 22-440 Krasnobrodzie, telefon kontaktowy: 601277551.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

4. Państwa dane osobowe w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w tym art w art.1 § 1 Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji.

6. Informację o wyniku naboru udostępnia się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.ddseniorkrasnobrod.naszastrona.net/bip

7. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

8. Mają Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na adres Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

10. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w tym art. 221 §1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

                                                                                              

                                                                                     Kierownik

                          Dziennego Domu „Senior+”

                          w Krasnobrodzie

                                                                                    mgr Adam Pawlik

 

Krasnobród 04.06.2021 r.

Informacje

Liczba wyświetleń: 859
Utworzono dnia: 04.06.2021

Historia publikacji

  • 04.06.2021 10:02, Administrator
    Dodanie strony: Dzienny Dom „Senior+” w Krasnobrodzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego

Zamówienia publiczne

RODO

Dane kontaktowe IOD

Inspektorem Ochrony Danych w Dziennym Domu „Senior+” w Krasnobrodzie  jest:  Pani Katarzyna Jakubiec

adres poczty elektronicznej: katarzyna.jakubiec@cbi24.pl

(podstawa prawna : art 11 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

 

Obowiązek informacyjny

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Dzienny Dom Senior + w Krasnobrodzie (ul. Sanatoryjna 34, 22-440 Krasnobród; adres e-mail dd.senior.krasnobrod@powiatzamojski.pl )

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

a) w przypadku gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub,

b) w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub,

c) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub,

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych lub do czasu wycofania zgody.

5. Przetwarzanie Państwa danych może odbywać się sposób zautomatyzowany, lecz nie będą one podlegać profilowaniu.

6. Państwa dane osobowych co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

b) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane) lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

c) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii lub sprostowania swoich danych osobowych lub do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8. W przypadku, o którym mowa w:

a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe i nie wpływa na realizację ustawowych obowiązków Administratora;

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, a brak ich udostępnienia uniemożliwi zawarcie i realizację umowy;

c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a brak udostępnienia danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3 c.

9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Kontakt

Dane adresowe

Dzienny Dom „Senior+” w Krasnobrodzie

ul. Sanatoryjna 34, 22-440 Krasnobród

tel. Kom. 601-277-551

dd.senior.krasnobrod@powiatzamojski.pl